วาฬในไทย

Whales in Whales in Thailand

วาฬชนิดที่เคยมีรายงานการพบหรือเห็นซากในประเทศไทยนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีทั้งวาฬแบบกรองกิน (วาฬบาลีน – Baleen Whale และวาฬชนิดมีฟัน - Toothed Whale) พบได้ทั้งในอ่าวไทยและอันดามัน มีทั้งขนาดเล็ก (บางชนิดเล็กกว่าโลมา) ไปจนถึงใหญ่มากอย่างวาฬสีน้ำเงินเล็ก (Pygmy Blue Whale)

ในที่นี้เรานับเฉพาะวาฬที่ชื่อทั่วไป หรือ Common Name ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Whale มีทั้งหมด 17 ชนิด ดังนี้